All Name Origins

Sanskrit Baby Names


Browse Sanskrit baby names

Neha
Drisana
Brahma
Devi
Indira
Sumeet
Anjali
Malati
Jai
Opal
Dev
Vada
Nalini
Darshana
Agni